Ý nghĩa của từ sự vật là gì:
sự vật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 66 ý nghĩa của từ sự vật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sự vật mình

1

1733   722

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

2

687   355

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

3

600   352

sự vật


danh từ chỉ sự vật là các danh từ chỉ người, vật, hiện tượng , khái niệm đơn vị
phương anh - Ngày 02 tháng 11 năm 2013

4

470   276

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

5

369   204

sự vật


sự vât là những từ chỉ người,con vật,đồ vật,cây côi,khái niệm,đơn vị
Nguyễn Đắc Duy - Ngày 16 tháng 10 năm 2014

6

392   281

sự vật


là điều nhìn thấy được và sờ được như: nhà cửa, vật dụng...
bui lan - Ngày 04 tháng 9 năm 2013

7

273   173

sự vật


Sự vật là những từ chỉ người, đồ vật,con vật, cây cối
Sóc Kẹo mút - Ngày 17 tháng 9 năm 2013

8

243   177

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

9

270   209

sự vật


danh từ là từ chỉ sự vật , con người , đồ vật , khái niệm ......
Huỳnh Quang Huy - Ngày 22 tháng 11 năm 2013

10

208   154

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

11

131   90

sự vật


danh từ chỉ sự vật là những từ chỉ mọi sự vật tồn tại trên trái đất mà ta có thể thấy được. Trong đó bao gồm từ chỉ người và chỉ vât ( sông ngòi, cây cố, đồ vật)
Quỳnh Nga - Ngày 03 tháng 10 năm 2015

12

176   136

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

13

178   142

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
ha ngan - Ngày 08 tháng 9 năm 2013

14

126   96

sự vật


Sự vật là một khái niệm dùng để chỉ các đối tượng khách quan trong trạng thái tĩnh, cô lập hay thể đóng, kín. Thường dùng để chỉ 1 đối tượng hữu hình. Còn Sự việc là chỉ ngữ cảnh động là quá trình biến đổi của sự vật trong một khoảng thời gian và không gian nhất định.
Vuong - Ngày 08 tháng 11 năm 2013

15

108   79

sự vật


dt. Các vật tồn tại xung quanh con người nói chung: tìm hiểu sự vật chung quanh những sự vật mới Sự vật biến đổi không ngừng.. Các kết quả tìm kiếm liên [..]
Nguồn: vdict.com

16

171   143

sự vật


dt. Các vật tồn tại xung quanh con người nói chung: tìm hiểu sự vật chung quanh những sự vật mới Sự vật biến đổi không ngừng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

17

153   125

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

18

137   110

sự vật


sự vật là gì ? là thứ ta sờ đc thấy đc là từ chỉ cây cồi hiện tượng khái niệm đơn vị
ymayman123 - Ngày 06 tháng 10 năm 2014

19

58   32

sự vật


Từ chỉ sự vật là từ chỉ con người, cây cối, đồ vật, con vật, hiện tượng tồn tại quanh ta mà ta có thể nhìn thấy được.
Triều dê - Ngày 18 tháng 10 năm 2016

20

129   108

sự vật


sự vật là gì ? là thứ ta sờ đc thấy đc là từ chỉ cây cồi hiện tượng khái niệm đơn vị
như ý - Ngày 06 tháng 10 năm 2014

21

85   65

sự vật


Là những từ chỉ đồ vật xung quanh ta như: cái bàn, quyển sách, viên gạch, cái áo ... Những do vat có thể nhìn và sờ thấy đươc
Anh tuan - Ngày 22 tháng 9 năm 2015

22

48   28

sự vật


su vat la cay coi con nguoi do vat vat dung
vo van toan - Ngày 07 tháng 12 năm 2015

23

45   27

sự vật


Sự vật
su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Đặng Tuấn anh - Ngày 17 tháng 5 năm 2015

24

47   29

sự vật


Sự vật
su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Đặng Tuấn anh - Ngày 17 tháng 5 năm 2015

25

87   70

sự vật


Các vật tồn tại xung quanh con người nói chung. | : ''Tìm hiểu '''sự vật''' chung quanh.'' | : ''Những '''sự vật''' mới .'' | : '''''Sự vật''' biến đổi không ngừ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

26

44   28

sự vật


do vat va cay coi
bao - Ngày 31 tháng 10 năm 2014

27

145   130

sự vật


sự vật là gì ? là thứ ta sờ đc thấy đc là từ chỉ cây cồi hiện tượng khái niệm đơn vị
như ý - Ngày 06 tháng 10 năm 2014

28

96   82

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

29

71   58

sự vật


cái tồn tại được nhận thức có ranh giới rõ ràng, phân biệt với những cái tồn tại khác khám phá các sự v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

30

38   26

sự vật


Su vat la tu chi vat dung, do vat, con nguoi, con vat, va cay coi.
Cong Hieu - Ngày 03 tháng 7 năm 2015

31

13   2

sự vật


Sự vật là chỉ người , đồ vật và cây cối......
Ẩn danh - Ngày 13 tháng 12 năm 2017

32

37   26

sự vật


sự vật là chỉ con người , cây cối , đồ vật
Thảo Nhi - Ngày 21 tháng 8 năm 2014

33

40   30

sự vật


Sự vật
su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Đặng Tuấn anh - Ngày 17 tháng 5 năm 2015

34

37   28

sự vật


sự vật là những từ chỉ người, đồ vật, cây cối
hồng vân - Ngày 17 tháng 6 năm 2016

35

13   5

sự vật


Sự vật là từ chỉ con người , cây cối , đồ vật ,con vật ,...
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 8 năm 2017

36

30   22

sự vật


cây cối , con người , đồ vật .
Hoàng Lê Uyên Nhi - Ngày 09 tháng 9 năm 2015

37

10   3

sự vật


Su vat la tu chj con nguoi.con vat.do vat va cay coj.
Ẩn danh - Ngày 17 tháng 3 năm 2017

38

32   25

sự vật


sự vật là chỉ người, đồ vật, cây cối
phương - Ngày 05 tháng 8 năm 2016

39

10   3

sự vật


sự vật là chỉ cấy cối động vật đồ vật nhửng j xung quanh ta con người
Ẩn danh - Ngày 10 tháng 12 năm 2017

40

10   3

sự vật


Sự vật là từ chỉ con người con vật đồ vật
Đàm minh khởi - Ngày 27 tháng 9 năm 2017

41

10   4

sự vật


sự vật là chỉ người, đồ vật, cây cối
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 10 năm 2017

42

10   4

sự vật


Su vat la nhung thu chi con nguoi su vat cay coi
Gv lan - Ngày 12 tháng 10 năm 2017

43

14   8

sự vật


Sự vật là những từ chỉ thực vật lẫn đồ vật
Không có tên - Ngày 30 tháng 11 năm 2017

44

11   5

sự vật


Từ chỉ sự vật là cây coi , con người,hiện tượng,con vật,đồ vật
th thão - Ngày 02 tháng 12 năm 2017

45

10   4

sự vật


danh tu chi su vat dung de chi con nguoi ,dong vat ,do vat , cay coi ,khai niem ,don vi .
hoa kim thi vo - Ngày 27 tháng 10 năm 2016

46

9   4

sự vật


sự vật là một khái niệm chung chỉ hiện tượng, trạng thái, danh từ, tính từ, vv
mtruong - Ngày 30 tháng 9 năm 2017

47

31   29

sự vật


Sự vật
su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Đặng Tuấn anh - Ngày 17 tháng 5 năm 2015

48

3   2

sự vật


Là đồ vât , hiện tượng, khái niệm, con người, cây cối , trạng thái, vật dụng, ..................
Thế - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

49

3   2

sự vật


La từ chi con ngươi,con vât,đô vật , cây cối.
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

50

1   3

sự vật


Sự vật là những từ chỉ người, sự vật hiện tượng trạng thái
Đái Cao Lực - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

51

1   3

sự vật


Sự vật là từ chỉ con người,đô vật,cây cối
Chúc các em học bài tốt nhé
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

52

7   10

sự vật


Sự vật là những từ chỉ cây cối thục vật lẫm những thứ có thể lấy được và sờ được
Không có tên - Ngày 30 tháng 11 năm 2017

53

0   4

sự vật


Su vat la tu chi con nguoi, do vat, cay coi,v.v........
tũn^_^.......... - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

54

0   5

sự vật


su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

55

30   35

sự vật


Sự vật
su vat la la tu chi con nguoi , do vat , cay coi ...
Đặng Tuấn anh - Ngày 17 tháng 5 năm 2015

56

0   5

sự vật


Là những thứ xung quanh con người và kể cả con người
Mai - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

57

30   37

sự vật


sự vật là từ chỉ con người,đồ vật,cây cối
Lê Linh - Ngày 30 tháng 12 năm 2014

58

28   35

sự vật


Su vat la tu chi con nguoi ,cay coi, ....
Ẩn danh - Ngày 09 tháng 1 năm 2015

59

28   36

sự vật


Su vat la tu chi vat dung, do vat, con nguoi, con vat, va cay coi
Cong Hieu - Ngày 03 tháng 7 năm 2015

60

26   35

sự vật


su vat la tu chi nguoi, do vat va cay coi
nhu anh - Ngày 18 tháng 7 năm 2014

61

32   41

sự vật


sự vật là những vật chúng ta có thể nhìn và đụng vào nó đc
Tuyết - Ngày 18 tháng 3 năm 2016

62

66   77

sự vật


danh từ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nói chung là chỉ sự vật những gì xung quanh ta
hòa - Ngày 24 tháng 10 năm 2013

63

38   50

sự vật


Từ chỉ sự vật: là từ chỉ con người, đồ vật và cây cối
giang - Ngày 27 tháng 10 năm 2014

64

76   90

sự vật


su vat la cay coi ,con nguoi , do vat , vat dung
thanh cong - Ngày 11 tháng 10 năm 2013

65

32   55

sự vật


su vat la nhung tu chi nguoi vat hien tuong trang thai
thuong - Ngày 19 tháng 10 năm 2016

66

70   136

sự vật


Anh Mai
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 8 năm 2013


Thêm ý nghĩa của sự vật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sự việc tai tiếng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa