tdichthuat.com.vn

Website:http://tdichthuat.com.vn
Vote-up nhận được9
Vote-down nhận được9
Điểm:1 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (132)

1

2   1

radio


sóng vô tuyến
Nguồn: tdichthuat.com.vn

2

2   3

range


tầm truyền sóng
Nguồn: tdichthuat.com.vn

3

1   1

halo


quầng sáng
Nguồn: tdichthuat.com.vn

4

1   0

magnitude


1. cường độ 2. độ sáng biểu kiến
Nguồn: tdichthuat.com.vn

5

1   0

protocol - n


giao thức
Nguồn: tdichthuat.com.vn

6

1   1

radiation


bức xạ, phóng xạ
Nguồn: tdichthuat.com.vn

7

1   1

skin


hiệu ứng bề mặt
Nguồn: tdichthuat.com.vn

8

0   0

achromatic - a


không màu, vô sắc
Nguồn: tdichthuat.com.vn

9

0   0

algorithm - n


thuật toán
Nguồn: tdichthuat.com.vn

10

0   0

aperture


khẩu độ, khe hở
Nguồn: tdichthuat.com.vn