diendan.gate.vn

Vote-up nhận được45
Vote-down nhận được68
Điểm:-22 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (55)

1

9 Thumbs up   16 Thumbs down

bb


súng sơn, được áp dụng cho bọn RCM vì hiệu quả của bọn nó
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

2

8 Thumbs up   15 Thumbs down

cs


crew skill, kỹ năng của crew
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

3

6 Thumbs up   7 Thumbs down

gg


good game, trận đấu tốt
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

4

4 Thumbs up   5 Thumbs down

mine


mìn được thả bởi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

5

4 Thumbs up   3 Thumbs down

xp


kinh nghiệm thu được sau các trận đánh
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

6

4 Thumbs up   1 Thumbs down

tg


tail gunner, xạ thủ ở đuôi máy bay.
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

7

2 Thumbs up   3 Thumbs down

fm


flight model, mô hình máy bay khi bay.
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

8

2 Thumbs up   7 Thumbs down

dm


damage model, mô hình máy bay chịu dmg
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

9

2 Thumbs up   4 Thumbs down

lw


Không quân Đức
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)

10

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ts


team speak
Nguồn: diendan.gate.vn (offline)