Ý nghĩa của từ be about to là gì:
be about to nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ be about to. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa be about to mình

1

8 Thumbs up   3 Thumbs down

be about to


"be about to" là cụm từ Tiếng Anh, được dùng trong văn nói như một dạng thành ngữ, có nghĩa là "sắp/ sắp sửa". ví dụ: Im about to go home (Tớ sắp về nhà nhé).
babbisun - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

2

5 Thumbs up   4 Thumbs down

be about to


Sắp, sắp sửa, định làm gì
Ví dụ: + The train is about to start
( Tàu sắp khởi hành)
+ When I was about to say, he interrupted me
( Khi tôi định nói thì anh ta ngắt lời tôi)
gracehuong - 00:00:00 UTC 20 tháng 7, 2013

3

4 Thumbs up   3 Thumbs down

be about to


sắp sửa, chuẩn bị làm gì đó
"be" chia tùy theo chủ ngữ, đằng sau "be about to" phải là động từ verb nguyên thể

-run away! he is about to awake!
(chạy đi! thằng đấy dậy đến nơi rồi!)
heatherle - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

4

4 Thumbs up   3 Thumbs down

be about to


là thành ngữ có nghĩa là sắp sửa, chuẩn bị dùng cho thì tương lai gần...

ví dụ I was just about to ask you the same thing. nghĩa là tôi sắp hỏi bạn điều tương tự
Minhthuy123 - 00:00:00 UTC 31 tháng 7, 2013

5

4 Thumbs up   5 Thumbs down

be about to


Có nghĩa là định, sắp sửa, chuẩn bị làm một việc gì đó, phía sau là động từ nguyên dạng
VD: He comes when I am about to leave. ( anh ta đến khi tôi chuẩn bị dời đi).
vuvu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

6

2 Thumbs up   4 Thumbs down

be about to


Thường được dùng để diễn tả bạn đang có ý định hoặc chuẩn bị, sắp sửa làm một việc gì đó trong tiếng Anh.
VD: I was about to eat my lunch, but I realized there was no food left in my house.
(Tôi định bắt đầu bữa trưa của mình, nhưng rồi tôi nhận ra mình đã hết sạch thức ăn.)
iRosa - 00:00:00 UTC 20 tháng 7, 2013

<< my ex canh gà thọ xương >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa