Ý nghĩa của từ xã hội chủ nghĩa là gì:
xã hội chủ nghĩa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ xã hội chủ nghĩa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xã hội chủ nghĩa mình

1

5   2

xã hội chủ nghĩa


Thuộc giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản; Có tinh thần của chủ nghĩa xã hội. | : ''Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người '''x [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

xã hội chủ nghĩa


xã hội chủ nghĩa là một chế độ để quản lý tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam. chế độ nhà nước này được xây dụng dựa trên những chuẩn mực đạo đức xã hội tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, mang lại ấm no cho toàn thể nhân dân, dân tộc.
bao - Ngày 02 tháng 10 năm 2018

3

0   0

xã hội chủ nghĩa


Đây là chế độ đất nước một Đảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. Chủ nghĩa Mark - Lenin là cơ sở lý luận của các nước xã hội chủ nghĩa. Hiện nay chỉ có bốn quốc gia được công nhận là nước xã hội chủ nghĩa là Việt Nam, Lào, Trung Quốc, Cuba. Riêng Triều Tiên là nước theo chế độ một Đảng nhưng thuyết Mark - Lenin đã bị thay thế từ năm 2009
nghĩa là gì - Ngày 20 tháng 1 năm 2019

4

0   0

xã hội chủ nghĩa


Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị ở các nước có đảng cộng sản đã hoặc đang giữ quyền lãnh đạo. Các nước này, tạm gọi tắt là hệ t [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

0   1

xã hội chủ nghĩa


tt (H. chủ: cốt yếu; nghĩa: điều phải làm) Thuộc giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản; Có tinh thần của chủ nghĩa xã hội: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có con người xã hội chủ nghĩa (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

6

2   3

xã hội chủ nghĩa


Là một dạng thể chế chính trị đang tồn tại song song cùng thể chế tư bản chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa chỉ tồn tại ở một số ít nước hiện nay như việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên
Caominhhv - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

7

2   3

xã hội chủ nghĩa


(Từ cũ) chủ nghĩa xã hội, một phương pháp điều hành nhà nước dựa trên lợi ích của đa số nhân dân, chủ nghĩa xã [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

1   3

xã hội chủ nghĩa


tt (H. chủ: cốt yếu; nghĩa: điều phải làm) Thuộc giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản; Có tinh thần của chủ nghĩa xã hội: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã h [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của xã hội chủ nghĩa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xây xẩm xã luận >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa