Ý nghĩa của từ value là gì:
value nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ value. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa value mình

1

4   2

value


1.giá trị; trị số     2.năng suất    3.đs. bậc phân loại~ of division khoảng chia~ of latitude trị số vĩ độ~ of plunge of fold độ chúc của nếp uốn~ of the  flattening độ dẹtabnormal ~ giá trị dị thườngabsolute ~ giá trị tuyệt đốiaccordant ~ giá tr [..]
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

4   3

value


| value value (vălʹy) noun Abbr. val. 1. An amount, as of goods, services, or money, considered to be a fair and suitable equivalent for something else; a fair price or return. 2. [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

4   3

value


Trong khoa học máy tính, một giá trị là một biểu thức mà không được tính thêm bất kỳ phụ trợ (hình thức bình thường)
Nguồn: vivicorp.com

4

0   0

value


Value /'vælju:/ có nghĩa là: giá trị, giá cả, nguyên lý, tiêu chuẩn (danh từ); ước tính, định giá, coi trọng, chuộng, vênh vang (động từ)
Ví dụ 1: I have to value goods. (Tôi phải định giá hàng hoá)
Ví dụ 2: Market value of this is very cheap. (Giá thị trường của cái này rất rẻ)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

5

3   4

value


Giá trị. | : ''of a great '''value''''' — có giá trị lớn, quý | : ''of no '''value''''' — không có giá trị | : ''to be of '''value''''' — có giá trị | : ''to set a '''valu [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

3   4

value


1. Giá trị của một vật, sự vật, con người, hành động,...gì đó.
VD:
His advice proved to be of great value
The values upheld by this family are completely in line with eastern traditions.
2. Một lượng số học cụ thể được gán hoặc tính toán:
VD:
No matter how hard they tried, they couldn't estimate the value of the parameter.
markarus - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

7

2   5

value


['vælju:]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ giá trị (bằng tiền hoặc các hàng hoá khác mà có thể trao đổi được)of a great value có giá trị lớn, quýof no [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của value
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vandalize valorize >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa