vietnamcentrepoint.edu.vn

Website:http://vietnamcentrepoint.edu.vn
Vote-up nhận được214
Vote-down nhận được213
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (691)

1

15   10

power


bậc
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

2

14   13

power


Công suất
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

3

10   14

in term of


theo ngôn ngữ, theo
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

4

9   16

plus


cộng
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

5

7   1

echo


phản hồi, tiếng vọng
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

6

6   6

area


diện tích
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

7

6   4

direction


hướng
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

8

6   5

ultra


tia cực tím
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

9

5   0

hybrid


Con lai
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

10

4   1

solution


Dung dịch
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn