Ý nghĩa của từ plus là gì:
plus nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ plus. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa plus mình

1

14   5

plus


mở rộng
Ẩn danh - Ngày 06 tháng 1 năm 2016

2

0   0

plus


Plus /plʌs/ có nghĩa là: cộng với, cả (giới từ); trên, cộng, thêm vào (tính từ); dấu cộng (danh từ)
Ví dụ 1: The work will cost 10.000 pound plus. (Công trình trị giá hơn 10.000 pao)
Ví dụ 2: Three plus five equals eight, right? (Ba cộng năm bằng tám, đúng không?)
nghĩa là gì - Ngày 19 tháng 8 năm 2019

3

12   13

plus


[pʌls]|giới từ|tính từ|danh từ|Tất cảgiới từ cộng với (số); cả, cùng với (người)3 plus 4 ba cộng với 4tính từ trên (nhiều hơn số, số lượng đã chỉ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

8   12

plus


cộng: ''(về toán học)'' sự đọc của dấu +
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

9   16

plus


cộng
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

6

8   15

plus


dương
Nguồn: speakenglish.co.uk

7

7   18

plus


dương
Nguồn: tienganh1.viettelstudy.vn

Thêm ý nghĩa của plus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vrede werk >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa