Ý nghĩa của từ direction là gì:
direction nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ direction. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa direction mình

1

5   3

direction


Sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quản. | : ''to assume the '''direction''' of an affair'' — nắm quyền điều khiển một công việc | lời chỉ bảo, lời hướng d [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   4

direction


hướng
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

3

2   3

direction


[di'rek∫n]|danh từ sự điều khiển, sự chỉ huy, sự cai quảnto assume the direction of an affair nắm quyền điều khiển một công việc ( số nhiều) lời chỉ bảo, l [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

1   2

direction


| direction direction (dĭ-rĕkʹshən, dī-) noun 1. The act or function of directing. 2. Management, supervision, or guidance of an action or operation. 3. The art or ac [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

2   3

direction


Linh hướng. Là sự hướng dẫn thiêng liêng cho một người khi người này tự ý tìm sự dẫn dắt để tiến trên đời sống thiêng liêng. Nhu cầu linh hướng cho người cố gắng sống thánh thiện được công nhận trong chiều dài lịch sử của Giáo hội. Trong cốt yếu, linh hướng là [..]
Nguồn: vietcatholic.org

Thêm ý nghĩa của direction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< directeur directoire >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa