Ý nghĩa của từ not at all là gì:
not at all nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ not at all. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa not at all mình

1

39 Thumbs up   20 Thumbs down

not at all


1. không có gì, không hề gì
-hey thanks for the other day.
(êu thanks mày vụ hôm nọ nhé)
-not at all
(ừ không có gì)

2. không có tí tẹo teo nào
-there must be some pie left
(chắc phải còn tí bánh sót lại)
-no. not at all
(không. chả còn tí nào)
heatherle - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

2

20 Thumbs up   11 Thumbs down

not at all


Không có chi; không có gì,.. thường được dùng để đáp lại một cách lịch sự sau khi ai đó đã cảm ơn mình về chuyện gì

Dùng khi muốn nhấn mạnh đến sự phủ định. Ví dụ: I'm not at all happy about it (Tôi không thấy vui về điều đó một tẹo nào)
ThuyNguyen - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

3

31 Thumbs up   24 Thumbs down

not at all


từ loại : thành ngữ
ý nghĩa: không chút nào, không hề
cách dùng: not at all là một thành ngữ trong tiếng Anh dùng để nhấn mạnh ý nghĩa phủ định của câu. thay vì phủ định là không thì dùng thêm at all để nhấn mạnh dạng phủ định thành không hề, không chút nào.
lưu ý: not at all có thể là một thành ngữ đi liền với nhau tạo thành một câu rút gọn trong hội thaoij
not at all cũng có thể tách thành hai bộ phận: not và at all
trong đó: not là thể phủ định của động từ trong câu
at all thường đật ở cuối câu để nhấn mạnh thêm ý nghĩa phủ định này
ví dụ một:
A: do you feel tired?
B; not at all!
bản dịch tham khảo
A: Anh có cảm thấy mệt không
B: không hề
ví dụ hai:
she doesn't understand what i am talking about at all
bản dịch tham khảo:
cô ta không hề hiểu tôi đang nói cái gì
ví dụ ba:
John doesn't have any money at all
bản dịch tham khảo:
John không hề có chút tiền nào.
một số từ có liên quan:
leglove - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

4

16 Thumbs up   13 Thumbs down

not at all


- Không dám, không có gì ( lời đáp khi ai cảm ơn mình)
- không gì hết, không chút nào
ví dụ:A: Eating so many peanuts, not thirsty at all?
(Ăn nhiều đậu thế không sợ khát nước à? )
B: No, not at all
( Không, hoàn toàn không)
gracehuong - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

5

15 Thumbs up   12 Thumbs down

not at all


Dùng để đáp lại một cách lịch sự khi ai đó cảm ơn mình vì đã giúp họ việc gì đó. Cụm từ này có nghĩa là " không có chi, không có gì đâu"
Trong Tiếng Anh cũng có một số cụm từ tương tự để đáp lại lời cảm ơn như: " Don't mention it", "You're welcome", "No problem", "sure"...
Hiện nay, người ta ít sử dụng cụm từ "Not at all" hay "Don't mention it" trong giao tiếp hàng ngày (đặc biệt với bạn bè thân thiêt) vì cho rằng nó mang tính trang trọng, lịch sự.
ThuyNguyen - 00:00:00 UTC 2 tháng 8, 2013

6

6 Thumbs up   5 Thumbs down

not at all


khong co gi
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 24 tháng 8, 2015

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

not at all


Nghĩa của từ: "không có gì" hoặc "không vấn đề gì" khi người ta cảm ơn theo cách lịch sự. Hoặc diễn tả một cách mạnh mẽ một việc nào đó theo nghĩa "không".
Ví dụ: Tôi thực sự không có chút cảm giác hài hước trong câu chuyện của bạn. (I feel not at all funny in your story.0
nga - 00:00:00 UTC 25 tháng 10, 2018

<< Việt Nam Xuất Khẩu nhàn cư vi bất thiện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa