Ý nghĩa của từ if only là gì:
if only nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ if only. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa if only mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

if only


Ước gì, giá mà

Ví dụ: If only I was still in my 20s, I could travel around the world without worrying about my family and work.
(Giá mà tôi vẫn hai mấy tuổi, tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới mà không phải lo lắng về gia đình và công việc.)
vananh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

if only


Trong tiếng Anh, cụm từ "if only" có nghĩa là "giá mà"
Ví dụ 1: If only you came here earlier, the movie was shown 2 hours ago. (Giá mà bạn đến đây sớm hơn, bộ phim đã chiếu cách đây 2 tiếng)
Ví dụ 2: If only you were here, that accident would not have happened. (Giá mà bạn ở đây, tai nạn đó sẽ không xảy ra)
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 8 năm 2019

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

if only


nghĩa là phải chi, ước chi. if only cũng là liên từ có nghĩa là nếu chỉ
if only hay được dùng các thành ngữ biểu thị một mong muốn đối chiếu với tương lai hoặc hiện tại: giá mà, giá như ví dụ như if only i were rich (giá mà tôi giàu) . . .
chipchi0412 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

<< imma heartbreaker theo hcm chữ người >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa