Ý nghĩa của từ grade là gì:
grade nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ grade. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa grade mình

1

9   5

grade


điểm
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

0   0

grade


Trong tiếng Anh, "grade" là danh từ có nghĩa là mức, lớp (của một cái gì đó)
Ví dụ 1: The little brother I told you was in fourth grade. (Đứa em trai mà tôi kể với bạn đang học lớp bốn)
Ví dụ 2: Her salary grade is five milions every month. (Mức lương của cô ấy là năm triệu mỗi tháng)
la gi sister - Ngày 05 tháng 9 năm 2019

3

6   6

grade


Độ biệt hóa. Được dùng trong bệnh học ung thư để phân loại mức độ ác tính hoặc biệt hóa của mô u; bao gồm biệt hó [..]
Nguồn: tudienykhoa.net

4

9   10

grade


[greid]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ như gradient mức; loại; cấpa person's salary grade mức lương của một ngườihigh-grade /low-grade civil servants công chức [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

6   8

grade


| grade grade (grād) noun Abbr. gr. 1. A stage or degree in a process. 2. A position in a scale of size, quality, or intensity. 3. An accepted level or standard. 4. A set of persons o [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

6   10

grade


Grát. | Cấp bậc, mức, độ; hạng, loại; tầng lớp. | Điểm, điểm số (của học sinh). | : ''to make the '''grade''''' — đạt đủ điểm, đủ trình độ; thành [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của grade
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< cou-de-pied gradation >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa