Ý nghĩa của từ catch up là gì:
catch up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ catch up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa catch up mình

1

17   4

catch up


là cụm động từ có nghĩa:
1. catch up st: theo kịp cái chuẩn chung
2. catch up st: thảo luận các tin tức
3." catch up with sb": phát hiện lỗi sai và trừng phạt ai đó
là danh từ có nghĩa:
1. một cuộc gặp mặt của những người không gặp một thời gian dài.
2.
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

10   4

catch up


catch up là một động từ ghép tiếng Anh, có nghĩa là đuổi kịp ai đó hoặc cái gì đó

về nghĩa đen, catch up nghĩa là tăng tốc độ, rút ngắn dần khoảng cách về 0 giữa người catch up và người hoặc vật đang bị catch up

về nghĩa bóng, catch up nghĩa là phấn đấu, cố gắng để thu hẹp khoảng cách giữa người catch up và người khác. khoảng cách này có thể là khoảng cách về trình độ, về công việc...
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

3

2   0

catch up


Trong tiếng Anh, cụm từ "catch up" có nghĩa là:
Ví dụ 1: You've already caught up the rubber, the police directed you. (Bạn đã bắt kịp tên trộm đó rồi, cảnh sát đã liên hệ với bạn)
Ví dụ 2 l: She catches up me when I going to the movie theater. (Cô ấy bắt kịp tôi khi tôi đang đi vào rạp chiếu phim)
nghĩa là gì - Ngày 01 tháng 8 năm 2019

4

6   5

catch up


1. đuổi kịp, theo kịp, bắt kịp
Ví dụ: go on in front, I'll soon catch you up
(cứ đi trước đi, tôi sẽ đuổi kịp anh ngay)
2. Ngắt lời
Ví dụ: to catch up a speaker
(ngắt lời người phát biểu)
3. Nhiễm (thói quen)
Ví dụ: to catch up a habit
(nhiễm một thói quen)
ThuyNguyen - Ngày 31 tháng 7 năm 2013


Thêm ý nghĩa của catch up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< turn up tvb >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa