Ý nghĩa của từ turn up là gì:
turn up nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ turn up. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa turn up mình

1

5   0

turn up


1. Xuất hiện, có mặt
VD:
- The girl'd not been invited but she still turned up at her ex-husband's wedding.
- The members approved of the date and time of the meeting but eventually nobody turned up.
markarus - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

2

0   0

turn up


Cụm động từ:
- Nếu một tình huống tốt hơn hoặc một cơ hội để làm điều gì đó bật lên, nó sẽ xảy ra hoặc trở nên khả dụng bất ngờ hoặc theo cách không được lên kế hoạch
- Nếu một cái gì đó mà bạn đang tìm kiếm bật lên, bạn sẽ thấy nó bất ngờ
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của turn up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Rule 34 catch up >>