Ý nghĩa của từ workshop là gì:
workshop nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ workshop. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa workshop mình

1

1   1

workshop


['wə:k∫ɔp]|danh từ phân xưởng (sửa chữa, chế tạo máy móc...) (như) shop hội thảoChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0   0

workshop


"Workshop" là một thuật ngữ được dùng để chỉ một hay một chuỗi các buổi trao đổi kiến thức, phương pháp, kỹ năng của một lĩnh vực nào đó. Tùy vào chủ đề mà buổi workshop đó sẽ mời các diễn phả phù hợp. Một buổi workshop thường kéo dài 2-4 tiếng, người tham gia thường là giới trẻ.
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

3

0   0

workshop


Là một danh từ. Tiếng Việt gọi là hội thảo. Hội thảo là một buổi trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về một lĩnh vực nào đó bởi các chuyên gia, và những người tham gia sẽ phải đăng ký để tham dự nếu có yêu cầu. Buổi hội thảo có thể được tổ chức ở qui mô nhỏ hoặc lớn.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

4

1   2

workshop


Xưởng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của workshop
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< workpiece workwoman >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa