Ý nghĩa của từ well done là gì:
well done nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ well done. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa well done mình

1

21   10

well done


có nghĩa là: Làm tốt lắm, giỏi lắm
Được dùng khi ai đó vừa làm xong/ hoàn thành xong một công việc nào đó tốt, vừa ý với ý ngợi khen
ví dụ: Employee: I have signed a new contract with our new customer
Employer: Well done!
( Nhân viên: Tôi vừa kí được hợp đồng với khách hang mới của chúng ta
Sếp: Làm tốt lắm!)
gracehuong - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

13   8

well done


là một tính từ trong tiếng anh có nghĩa là nấu chín, nấu kỹ nấu trong một khoảng thời gian dài .
ví dụ He prefers his steak well done. nghĩa là anh ấy thích bít tết nấu kỹ
Minhthuy123 - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

3

5   0

well done


Cụm từ dùng để khích lệ hay khen khi đã hoành thành công việc của mình, có thể nó vẫn chưa tốt hay đạt yêu cầu cao nhưng là từ cần thiết để cổ vũ tinh thần, tương đương với từ "good job".
Ví dụ: Làm tốt lắm con trai, chúng ta đã bán được hơn $1000 trong tháng này. (Well done son, we have earned $1000 for this month.)
nga - Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của well done
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kn with a view to >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa