Ý nghĩa của từ wanna là gì:
wanna nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ wanna. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wanna mình

1

2   2

wanna


Là từ lóng – slang, dùng trong văn nói, người ta ít dùng hoặc hầu như không dùng trong văn viết – loại văn phong mang tính trang trọng hơn.

Wanna + Infinitive / Noun

Wanna = want to

Examples: D’you wanna play football later? (= Do you want to play football later?)
Wanna go to the beach? (= Do you want to go to the beach?)

Wanna = want a

Examples: I wanna coffee. Shall we go to a café? (= I want a coffee)
Mum, I wanna chocolate bar! (= I want a chocolate bar)
ThuyNguyen - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

wanna


Là cách đọc nhanh của người Mỹ, âm phát ra như bị ẩn, có thể nghe thành "want ta", từ đầy đủ là "want to".
Ví dụ: I wanna travel to Korea at least once in my life.
Ví dụ: Do you wanna try some more traditional dishes on the menu?
nga - Ngày 26 tháng 10 năm 2018

3

1   2

wanna


cách viết khác của want to. xuất phát từ việc cách phát âm của hai từ này giống nhau. được coi là tiếng anh phổ thông

VD:
-do you wanna go out?
-yes i wanna

-I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep cos I miss you babe. And i don't wanna miss a thing
hansnam - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

2   4

wanna


Là từ viết tắt của từ Want to, tức là muốn làm gì đó. Người ta thường dùng từ này trong văn nói, không dùng trong viết.

VD: I wanna love you forever.
Em muốn yêu anh mãi mãi.
lucyta - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

1   3

wanna


là dạng viết tắt của "want to" (muốn)
Vd: I wanna dance ( Tôi muốn nhảy)
wanna= want a (muốn 1 thứ gì đó)
Vd: Do you wanna coffee?
( Anh có muốn một tách cà phê không?)
vananh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của wanna
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< how soon ie >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa