Ý nghĩa của từ how soon là gì:
how soon nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ how soon. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa how soon mình

1

2   0

how soon


soon: sớm, how soon: sớm thế nào? sớm đến đâu

-dont worry, im sending it to you soon.
(đừng lo, tao gửi mày cái đấy sớm thôi)
-soon? how soon?
(sớm? sớm là bao giờ?)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

1   0

how soon


có nghĩa là bao lâu, nhanh như thế nào, sớm như thế nào...ví dụ How soon can you get here? có nghĩa là bao lâu bạn có thể tới đó?. how soon will you graduate ? có nghĩa là khi nào bạn tốt nghiệp?
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

1   0

how soon


How soon... ?
Chừng nào trong tương lai ?
Ex: How soon can you finish your homework? Chừng nào bạn làm xong bài tập về nhà?
Aritera - Ngày 10 tháng 9 năm 2020


Thêm ý nghĩa của how soon
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nguyen wanna >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa