Aritera

Vote-up nhận được3
Vote-down nhận được4
Điểm:-2 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

3 Thumbs up   4 Thumbs down

how soon


How soon... ?
Chừng nào trong tương lai ?
Ex: How soon can you finish your homework? Chừng nào bạn làm xong bài tập về nhà?
Aritera - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013