Ý nghĩa của từ url là gì:
url nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 15 ý nghĩa của từ url. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa url mình

1

2   0

url


Là viết tắt của Uniform Resource Locator là địa chỉ của 1 tài nguyên trên Internet. Nó có thể là 1 website, 1 trang web, 1 hình ảnh,… Nó có cấu trúc phân cấp giống như folder và file trên máy tính.
thanhthu - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

2

0   0

url


viết tắt của Uniform Resource Locator

có thể hiểu là địa chỉ của một trang web, đường link dẫn đến trang web đó

ví dụ: http://www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com/url là một url
hansnam - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

3

0   0

url


là viết tắt của Uniform Resource Locator - là địa chỉ của một trang web, đường link dẫn tới trang web đó.
1 url thì thường bao gồm: tên giao thức (vd: http), tên miền (vd: từ-điển.com), đường dẫn đến thư mục/tài nguyên (có thể có hoặc không)

VD: http://google.com.vn là 1 url
vananh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

0   0

url


URL, viết tắt của Uniform Resource Locator, được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet.

Một URL gồm có nhiều phần:
URL scheme thường là Tên giao thức (ví dụ: http).
Tên miền
Chỉ định thêm cổng
Đường dẫn tuyệt đối trên máy phục vụ của tài nguyên (ví dụ: thumuc/trang)
Các truy vấn
Chỉ định mục con
kieuoanh292 - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

5

0   0

url


(A: Uniform Resource Locator địa chỉ nguồn thống nhất, viết tắt) địa chỉ toàn cầu của các tài liệu và các nguồn khác trên wo [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

6

0   0

url


Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các [..]
Nguồn: 3ce.vn

7

0   0

url


Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các [..]
Nguồn: vncold.vn

8

0   0

url


URL, viết tắt của Uniform Resource Locator (Định vị Tài nguyên thống nhất), được dùng để tham chiếu tới tài nguyên trên Internet. URL mang lại khả năng siêu liên [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

9

0   0

url


Là chữ viết tắt của "Uniform Resource Locator", dùng để chỉ tài nguyên trên Internet. Sức mạnh của web là khả năng tạo ra những liên kết siêu văn bản đến các thông tin liên quan. Những thông tin này có th́ là những trang web khác, những h́nh ảnh, âm thanh... Những liê [..]
Nguồn: vitinhhtl.com

10

0   0

url


Dùng để định nghĩa một Website, là đích của một liên kết.
Nguồn: thptchonthanh.com.vn

11

0   0

url


URL là địa chỉ của một trang Web. Ví dụ, URL cho phần tin tức thế giới của NY Times là http://www.nytimes.com/pages/world/index.html. Nhiều hệ thống kiểm duyệt có th [..]
Nguồn: za-kaddafi.org

12

0   0

url


URL (Uniform Resource Locator) là một tên tưởng tượng cho một địa chỉ website, ví dụ http://vivicorp.com/
Nguồn: vivicorp.com

13

0   0

url


(Uniform Resource Locator) – Đây là thuật ngữ chính thức cho các địa chỉ web  hoặc một địa chỉ để một nguồn tài nguyên cá nhân (image, file, script).
Nguồn: onehost.vn

14

0   0

url


địa chỉ web, ví dụ www.abc.com/xyz.html
Nguồn: ecommerce.gov.vn

15

0   0

url


thông tin dùng để xác định một trang trên Web.
Nguồn: tec.vn


Thêm ý nghĩa của url
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< washington dc lmfao >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa