Ý nghĩa của từ typical là gì:
typical nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ typical. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa typical mình

1

2   1

typical


Tiêu biểu, điển hình ((cũng) typic). | : ''a '''typical''' patriot'' — một người yêu nước điển hình | Đặc thù, đặc trưng. | : '''''typical''' character'' — đặc [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

typical


Tính từ:
- Hiển thị tất cả các đặc điểm mà bạn thường mong đợi từ một nhóm cụ thể
- Cho thấy các đặc điểm của một loại người hoặc vật cụ thể
Ví dụ: Một hội đồng quản trị cơ bản thường có những thành viên độc lập và phụ thuộc. (A typical board of director has independent and non-independent members).
la gi - Ngày 23 tháng 9 năm 2019

3

1   1

typical


['tipikl]|tính từ tiêu biểu, điển hình (như) typic a typical patriot một người yêu nước điển hìnha typical Scot một người Scotland điển hình (của một người, m [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

1   1

typical


điển hình, đặc thù, đặc trưng
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

5

1   1

typical


                         đặc thù, đặc trưng
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của typical
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< typic typist >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa