Ý nghĩa của từ toothpaste là gì:
toothpaste nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ toothpaste. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa toothpaste mình

1

7   2

toothpaste


kem đánh răng
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

5   2

toothpaste


Thuốc đánh răng, kem đánh răng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

5   3

toothpaste


                               kem đánh răng
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của toothpaste
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< toothless toothpick >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa