Ý nghĩa của từ on time là gì:
on time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ on time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa on time mình

1

0   0

on time


đúng giờ hoặc sớm hơn giờ 1 chút, "in time" là vừa đúng giờ

-i arrived there on time and the others arrived a moment later
(tôi đến đó đúng giờ hẹn và mọi người khác đến sau tôi 1 chút)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

0   0

on time


Có nghĩa là đúng giờ, đúng thời gian quy định.

I often come to work on time - Tôi thường đi làm đúng giờ

She appeared on time in a white dress
Cô ấy xuất hiện đúng giờ trong một chiếc váy màu trắng
lucyta - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

3

0   0

on time


Trong tiếng Anh, cụm từ "on time" có nghĩa là đúng thời hạn, đúng thời gian được giao
Ví dụ 1: I have finished my work on time. (Tôi đã hoàn thành công việc của tôi đúng thời hạn)
Ví dụ 2: The teacher requested them to submited the lesson on time. (Giáo viên đã yêu cầu họ nộp bài đúng thời hạn)
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của on time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< by the time yep >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa