Ý nghĩa của từ by the time là gì:
by the time nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ by the time. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa by the time mình

1

32   6

by the time


nghĩa là do thời gian
By the time còn là mệnh đề trạng ngữ
cách dùng:
by the time = before: trước khi
by the time/ before + QKĐ / QKHT
hay QKHT + by the time / before + QKĐ
chipchi0412 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

2

21   11

by the time


có nghĩa là "vào lúc mà", "vào thời điểm mà", " lúc"
VD cách sử dụng:
- by the time we reached home
( lúc mà chúng tôi về tới nhà)
- By the time i got here, she has already left
( Lúc mà tôi tới đây thì cô ấy đã đi rồi)
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

21   14

by the time


Có nghĩa là trong khoảng thời gian mà một hành động nào đó diễn ra, một hành động khác cũng diễn ra.

VD về cách sử dụng:
By the time I came to the airport, she has already left

Trong lúc tôi đến sân bay thì cô ấy đã bỏ đi rồi.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

0   0

by the time


Cụm từ "by the time" có nghĩa là:
Ví dụ 1: By the time you I come back, you will have finished your assignments. (Trước thời gian tôi quay lại, bạn sẽ phải hoàn thành xong nhiệm vụ)
Ví dụ 2: By the time you come here, I'll have gone out. (Trước khi bạn đến đây, tôi sẽ phải đi rồi)
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của by the time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luv on time >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa