Ý nghĩa của từ npc là gì:
npc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ npc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa npc mình

1

14   13

npc


viết tắt của Non Playable Character

từ này thường được dùng trong các trò chơi điện tử. để chỉ các nhân vật người chơi không thể điều khiển được. thường các nhân vật này được nhà sản xuất tạo sẵn, kèm theo các hội thoại được viết trong quá trình làm game, người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

12   12

npc


Viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER
NPC là nhữg nhân vật đc thiết kế sẵn trog game để hỗ trợ người chơi
Ở các game online NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ
nói chung mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau
vananh - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

8   15

npc


NPC là viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER. Đây là một loại hình thức nhân vật sử dụng nhiều trong game. Họ chỉ ở yên một chỗ được bố trí sẵn trong trò chơi. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ người chơi về các chức năng và cách chơi trò chơi đó. Một trò chơi có thể có nhiều npc và mỗi người có một nhiệm vụ riêng của họ.
lucyta - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

4

7   14

npc


Non-Playable Character
Nguồn: daokiem2.sgame.vn

5

5   14

npc


NON-PLAYER CHARACTER là nhữg nhân vật đc thiết kế sẵn trog game để hỗ trợ nhân vật của người chơi làm các nhiệm vụ, mỗi NPC trong game đảm nhận các chức v [..]
Nguồn: beedance07.com

Thêm ý nghĩa của npc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my boo never ever >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa