Ý nghĩa của từ my boo là gì:
my boo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ my boo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa my boo mình

1

12   6

my boo


my boo là tiếng lóng để gọi một người mà mình có tình cảm, cảm thấy yêu mến, quyến luyến và không muốn xa rời. khi ai đó nói my boo, có thể hiểu my boo tương tự như my love
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của my boo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< msn npc >>