Ý nghĩa của từ never ever là gì:
never ever nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ never ever. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa never ever mình

1

26   18

never ever


never là một từ tiếng anh nghĩa là không bao giờ. never ever nhằm nhấn mạnh hơn never

có nghĩa là sự việc đó sẽ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA. thường dùng khi nói never không thôi là không đủ
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

20   19

never ever


TUYET DOI KHONG BAO GIO
nham mang y nghia nhan manh
llllll - Ngày 04 tháng 7 năm 2016

3

14   15

never ever


khong bao gio
Ẩn danh - Ngày 14 tháng 2 năm 2016

Thêm ý nghĩa của never ever
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< npc musm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa