Ý nghĩa của từ nghị quyết là gì:
nghị quyết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 10 ý nghĩa của từ nghị quyết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghị quyết mình

1

46   15

nghị quyết


Điều đã được thông qua ở một hội nghị và cần được thi hành.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

25   12

nghị quyết


Nghị được hiểu là hội nghị, quyết là quyết định, trong một hội nghị đưa ra một quyết định nào đó, thì người ta gọi nó là nghị quyết, và nó cần được thi hành
Tung - Ngày 19 tháng 9 năm 2013

3

9   4

nghị quyết


Là 1 văn bản kết luận về 1 vấn đề gì đó của Quốc Hội, Chính PHủ
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 3 năm 2014

4

2   0

nghị quyết


Nghị quyết là những ý kiến của tập thể lớn được thông qua trong hội nghị và nhất định phải thực hiện của cơ quan nhà nước
Ẩn danh - Ngày 20 tháng 9 năm 2014

5

2   1

nghị quyết


Điều đã được thông qua ở một hội nghị và cần được thi hành.
Nguồn: vi.wiktionary.org

6

6   5

nghị quyết


Nghị quyết nghĩa là những nội dung đã được hội nghị biểu quyết và thống nhất cao.
Tiến - Ngày 18 tháng 10 năm 2013

7

2   1

nghị quyết


quyết định đã được chính thức thông qua ở hội nghị, sau khi vấn đề đã được tập thể thảo luận dự thảo nghị quyết nghị quyết c [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

8

5   5

nghị quyết


Điều đã được thông qua ở một hội nghị và cần được thi hành.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghị quyết". Những từ có chứa "nghị quyết" in its def [..]
Nguồn: vdict.com

9

0   0

nghị quyết


Nghị quyết là một quyết định trong hoặc sau một hội nghị cấp cao của nhà nước, quyết định đó được hội nghị thống nhất bằng văn bản và cần được thi hành trong toàn đảng toàn dân.
Trần Minh Triết - Ngày 30 tháng 10 năm 2016

10

7   7

nghị quyết


Định nghĩa: Là nội dung được Hội nghị thống nhất, quyết định thi hành.
Phân tích: Một Hội nghị được đưa ra, thảo luận, thống nhất rất nhieuf vấn đề. Tuy nhiên chỉ những nội dung thống nhất, quyết định thi hành mới đưa thành Nghị quyết. Cũng có thể hiểu Nghị quyết là những điều Hội nghị, Đại hội thống nhất sẽ làm (chứ không phải đã làm). Những nội dung khác đã có trong các Báo cáo, Biên bản...
Nguyễn Kông Trứ - Ngày 14 tháng 10 năm 2015


Thêm ý nghĩa của nghị quyết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thực đơn thực từ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa