Ý nghĩa của từ jungle là gì:
jungle nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ jungle. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jungle mình

1

3   0

jungle


rừng rậm nhiệt đới
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

1   0

jungle


Rừng nhiệt đới. | Khu đất hoang mọc đầy bụi rậm. | Mớ hỗn độn. | Ở rừng ((thường) trong từ ghép). | Rừng rậm. | : ''fièvre des '''jungles''''' — bện [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

jungle


rừng rậm
Nguồn: lopngoaingu.com

4

0   0

jungle


Trong tiếng Anh, từ "jungle" là danh từ có nghĩa là rừng rậm hoặc mớ hỗn độn.
Ví dụ 1: Only the law of the jungle can cure these people. (Chỉ có luật rừng mới trị được những ket này)
Ví dụ 2: The jungle in our country have been destroyed. (Rừng rậm nước ta đã bị tàn phá)
la gi sister - Ngày 06 tháng 9 năm 2019

5

0   0

jungle


rừng rậm
Nguồn: speakenglish.co.uk

Thêm ý nghĩa của jungle
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< juncture juniper >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa