Ý nghĩa của từ imma là gì:
imma nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ imma. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa imma mình

1

18   4

imma


Imma là kách viết tắt kủa:
- I'm a... (tôi là 1...)
- I'm going to... (tôi sắp...)
Kute - Ngày 25 tháng 9 năm 2015

2

9   6

imma


viết đúng ngữ pháp là: I'mma
1) Thay thế cho "I'm going to..."
2) Cách viết ngắn gọn của "I am a..."

VD: I'mma go buy some food, I'll be right back!"
( Mình đi mua chút đồ ăn, sẽ quay lại ngay!)
iRosa - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

7   4

imma


Đây là từ viết tắt của từ I am a... tức là Tôi là một..., khi nói chuyện người ta thường nói nhanh liền các âm nối nên thành từ như vậy.
VD: Imma student, what about you?

Có một bài hát Việt Nam tên là Imma heart-breaker.
lucyta - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

4

7   6

imma


Imma là cách viết tắt của I'm going to
VD: Imma see you later

Chú ý: Imma không phải là cách viết khác của I'm a
lp97 - Ngày 28 tháng 1 năm 2014

5

2   1

imma


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
nga - Ngày 07 tháng 10 năm 2018   NSFW / 18+

6

4   6

imma


Imma chỉ là cách viết của I am a ( tôi là một..)
ví dụ: Imma heartbreaker = I am a heartbreaker = Tôi là người đau khổ
- Imma heartbreaker còn là tên một bài hát rap Việt của Justa Tee hát cùng Emily và LK
gracehuong - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

7

5   9

imma


một cách nói tắt, viết tắt của I'm going to. thể hiện dự định sẽ làm việc gì đó của người nói
VD: Imma kill you right now!
Imma go to the doctor

ngoài ra cũng là cách nói, cách viết khác của I'm a - tôi là một
VD: Imma gangsta man
Imma playa
hansnam - Ngày 29 tháng 7 năm 2013

8

3   9

imma


Imma là một chi lớn các loài bướm đêm trong họ Immidae.
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của imma
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gk gf >>