Ý nghĩa của từ if any là gì:
if any nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ if any. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa if any mình

1

3   2

if any


if là nếu
any là chỉ một số lượng không xác định hay có nghĩa là bất kỳ, mọi
"if any" có nghĩa là nếu có, nếu có bất kì....
ví dụ: If any questions are difficult, don't hesitate to ask me
( nếu có / nếu có bất kì câu hỏi nào khó, đừng ngại hỏi tôi)
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

2   3

if any


if: nếu, any: bất kỳ, if any: nếu bất kỳ cái gì...

-maybe we should get a job. its been 3 years....
(có lẽ mình nên kiếm việc thôi. cũng 3 năm rồi...)
-yea if any person stupid enough to hire you then sure
(ừ nếu có thằng nào ngu đủ để thuê mày thì được thôi)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

0   1

if any


Cụm từ "If any" nghĩa là nếu bất cứ (ai, cái gì)
Ví dụ 1: If any dish is not good, I will fire the chef at my house. (Nếu bất cứ món ăn nào không ngon, tôi sẽ sa thải đầu bếp ở nhà)
Ví dụ 2: If any shoes are beautiful, she will buy it. (Nếu bất cứ đôi giày nào đẹp, cô ấy sẽ mua nó)
la gi sister - Ngày 23 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của if any
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hx ajinomoto >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa