Ý nghĩa của từ crop là gì:
crop nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ crop. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa crop mình

1

1   1

crop


| crop crop (krŏp) noun 1. a. Cultivated plants or agricultural produce, such as grain, vegetables, or fruit. b. The total yield of such produce in a particular season or place. 2. A group, [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   1

crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

3

1   1

crop


cắt xén ảnh. Chức năng này thực hiện trên các phần mềm xử lý ảnh.
Nguồn: vnexim.com.vn

4

0   1

crop


Vụ, mùa; thu hoạch của một vụ. | : ''potato '''crop''''' — vụ khoai | Cây trồng. | : ''technical (industrial) crops'' — cây công nghiệp | Cụm, nhom, loạt, tập. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   1

crop


[krɔp]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ vụ, mùa; thu hoạch của một vụpotato crop vụ khoai ( số nhiều) cây trồngtechnical (industrial ) crops c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của crop
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< crook crowd >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa