Ý nghĩa của từ by far là gì:
by far nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ by far. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa by far mình

1

20   4

by far


( được sử dụng cùng với tính từ và trạng từ so sánh hơn hoặc so sánh nhất ) để chỉ mức độ cao, số lượng lớn . ví dụ The last of these reasons is by far the most important. Điều cuối cùng trong số các nguyên nhân này là điều quan trọng nhất
Amy is the smartest by far nghĩa là Amy là người thông minh nhất.
Minhthuy123 - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

17   8

by far


tương đương với "by a great amount" bởi một số lượng lớn.
Ví dụ: " They are by far the best students in the class" có nghĩa: " Họ nằm trong nũng người giỏi nhất trong lớp.
thanhthanh - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

3

0   1

by far


Nghĩa của cụm từ: hơn hẳn, cách xa, nhiều hơn
Đây cũng là từ được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam sử dụng để chỉ khoảng cách về kĩ năng hay về tính chất của điều gì đó mang tính vượt bậc hơn khi so sánh với cùng một thứ.
Vd: Chiếc váy này xinh hơn hẳn chiếc váy kia.
nga - Ngày 06 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của by far
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< can't stand bump into >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa