Ý nghĩa của từ can't stand là gì:
can't stand nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ can't stand Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa can't stand mình

1

11   2

can't stand


-" Can't stand" thường đi sau bởi một động từ thêm đuôi ing V-ing, có nghĩa là không thể chịu đựng nổi
Ví du: I can't stand sitting silently here
( tôi không thể chịu nổi việc ngồi yên lặng ở đây)
gracehuong - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của can't stand
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bokeh by far >>