Ý nghĩa của từ bm là gì:
bm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ bm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa bm mình

1

18   2

bm


viết tắt của "Bite me". Đây là tiếng lóng trong ngôn ngữ tán gẫu mạng thường dùng để trả lời lại những lời lẽ bần tục, xúc phạm và không tôn trọng mình.
thanhthanh - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

4   2

bm


Là viết tắt của Brand Manager: là nhà quản trị thương hiệu, đối với những công ty lớn được gọi là giám đốc thương hiệu. Là người có trách nhiệm kết nối các đối tác bên trong lẫn bên ngoài công ty, từ bộ phận sản xuất, kỹ thuật, ....rồi bán hang, quảng bá sản phẩm... BM có nhiệm vụ gây dựng, gìn giữ và phát triển hình ảnh( thương hiệu) của tổ chức, công ty, doanh nghiệp
gracehuong - Ngày 20 tháng 8 năm 2013

3

1   2

bm

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của bm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ap bv >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa