Ý nghĩa của từ biểu diễn là gì:
biểu diễn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ biểu diễn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa biểu diễn mình

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


Trình bày văn nghệ trước quần chúng. | : '''''Biểu diễn''' một điệu múa'' | Ghi bằng hình vẽ hoặc kí hiệu. | : '''''Biểu diễn''' hàm số bằng đồ thị.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


đgt. (H. biểu: bày ra ngoài; diễn: trình bày) 1. Trình bày văn nghệ trước quần chúng: Biểu diễn một điệu múa 2. Ghi bằng hình vẽ hoặc kí hiệu: Biểu diễn hàm số bằng đồ thị. [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


đgt. (H. biểu: bày ra ngoài; diễn: trình bày) 1. Trình bày văn nghệ trước quần chúng: Biểu diễn một điệu múa 2. Ghi bằng hình vẽ hoặc kí hiệu: Biểu diễn hàm số bằng đồ thị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


diễn (các loại hình nghệ thuật hay võ thuật) cho công chúng thưởng thức biểu diễn văn nghệ biểu diễn một điệu múa biểu diễn vài đường quyền Đồng nghĩa: [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


ācarati (ā + car + a), vidhāna (trung), sādheti (sadh + e), pakubbati (pa + kar + o)
Nguồn: phathoc.net

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

biểu diễn


là phép thay thế một thứ trừu tượng bằng một thứ khác trực quan hơn.
Ví dụ : Biểu diễn hàm số bằng đồ thị, biểu diễn một đại lượng véc tơ bằng mũi tên,...
Nguyễn Bá Hoàng - 00:00:00 UTC 4 tháng 10, 2017

7

0 Thumbs up   4 Thumbs down

biểu diễn


Phép thay thế một thứ trừu tượng bằng một thứ khác trực quan hơn.
Ví dụ: Biểu diễn hàm số bằng đồ thị, biểu diễn một đại lượng véc tơ bằng dấu mũi tên, biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay,....
hoangvl - 00:00:00 UTC 4 tháng 10, 2017

8

3 Thumbs up   7 Thumbs down

biểu diễn


1. Trình bày văn nghệ trước quần chúng: Biểu diễn một điệu múa 2. Ghi bằng hình vẽ hoặc kí hiệu: Biểu diễn hàm số bằng đồ thị.
Lê Ngọc Minh Thư - 00:00:00 UTC 4 tháng 3, 2022

<< hỏng công nhân >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa