hoangvl

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được2
Điểm:-1 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   2

biểu diễn


Phép thay thế một thứ trừu tượng bằng một thứ khác trực quan hơn.
Ví dụ: Biểu diễn hàm số bằng đồ thị, biểu diễn một đại lượng véc tơ bằng dấu mũi tên, biểu diễn dao động điều hòa bằng véc tơ quay,....
hoangvl - Ngày 04 tháng 10 năm 2017