Ý nghĩa của từ 32 bit color là gì:
32 bit color nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 32 bit color. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 32 bit color mình

1

0   0

32 bit color


cấp độ màu 32-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

2

0   0

32 bit color


cấp độ màu 32-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 32 bit màu, sẽ có 232 khả năng kết hợp, hay có 232 = 4.294.967.296 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

Thêm ý nghĩa của 32 bit color
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 24 bit color 256 color >>