Ý nghĩa của từ 256 color là gì:
256 color nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 256 color. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 256 color mình

1

0   1

256 color


cấp độ màu 8-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

2

0   1

256 color


cấp độ màu 8-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 8 bit màu, sẽ có 28 khả năng kết hợp, hay có 28 = 265 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

Thêm ý nghĩa của 256 color
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 32 bit color active-pixels sensor >>