Ý nghĩa của từ 24 bit color là gì:
24 bit color nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ 24 bit color. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa 24 bit color mình

1

0   0

24 bit color


cấp độ màu 24-bit.
Nguồn: diendan.yeunhiepanh.net

2

0   0

24 bit color


cấp độ màu 24-bit. Trong đó: 1 byte có thể chuyển tải 24 bit màu, sẽ có 224 khả năng kết hợp, hay có 224 = 16.777.216 màu.
Nguồn: vnexim.com.vn

Thêm ý nghĩa của 24 bit color
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 16 bit color 32 bit color >>