Ý nghĩa của từ you too là gì:
you too nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ you too Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa you too mình

1

1   0

you too


Trong tiếng Anh, cụm từ "you too" có nghĩa là bạn cũng vậy
Ví dụ 1: You too, don't talk about it, I'm very confused. (Bạn cũng vậy, đừng nói về nó, tôi rất rối ren)
Ví dụ 1: Hello, today I'm feeling well, you too! (Xin chào, hôm nay tôi cảm thấy rất tốt, bạn cũng vậy nhé!)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của you too
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hwaiting có tee off >>