Ý nghĩa của từ xấp xỉ là gì:
xấp xỉ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ xấp xỉ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xấp xỉ mình

1

13   1

xấp xỉ


Gần như ngang bằng, chỉ hơn kém nhau chút ít. | : ''Tuổi hai người '''xấp xỉ''' nhau.'' | : ''Sản lượng '''xấp xỉ''' năm ngoái.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   1

xấp xỉ


Lý thuyết xấp xỉ được nghiên cứu nhiều bởi Folklore và xuất hiện trong thế kỉ 20. Lý thuyết này nghiên cứu làm thế nào các hàm số có thể được xấp x [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

6   3

xấp xỉ


gần như ngang bằng nhau, hơn kém nhau không đáng kể hai đứa cao xấp xỉ nhau "Phong lưu rất mực hồng quần, Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cậ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

5   3

xấp xỉ


t. Gần như ngang bằng, chỉ hơn kém nhau chút ít. Tuổi hai người xấp xỉ nhau. Sản lượng xấp xỉ năm ngoái.
Nguồn: vdict.com

5

5   3

xấp xỉ


XẤP XỈ: biểu thức gần đúng của một đại lượng toán học (các số, các hàm…) thông qua các đại lượng khác đơn giản hơn. Thông thường ta cố gắng xây dựng các XX với độ chính xác tuỳ ý. XX của một hàm f(x) liên tục trên đoạn [a, b] bởi các đa thức […]
Nguồn: toanhoc.net

6

1   0

xấp xỉ


gần bằng nhau như cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút
ranmori - Ngày 27 tháng 12 năm 2016

7

2   4

xấp xỉ


t. Gần như ngang bằng, chỉ hơn kém nhau chút ít. Tuổi hai người xấp xỉ nhau. Sản lượng xấp xỉ năm ngoái.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xấp xỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xấc xếch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa