Ý nghĩa của từ xâm nhập là gì:
xâm nhập nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ xâm nhập. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xâm nhập mình

1

2   1

xâm nhập


đgt. 1. (Từ bên ngoài) lọt vào một cách trái phép: xâm nhập biên giới Biệt kích tìm cách xâm nhập bằng đường biển. 2. Nhập vào gây hại: bị vi trùng xâm nh [..]
Nguồn: vdict.com

2

2   1

xâm nhập


đi vào một cách trái phép, thường gây ra tác hại xâm nhập lãnh thổ ma tuý xâm nhập vào học đường (yếu t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   1

xâm nhập


Lọt vào một cách trái phép. | : '''''Xâm nhập''' biên giới .'' | : ''Biệt kích tìm cách '''xâm nhập''' bằng đường biển.'' | Nhập vào gây hại. | : ''Bị vi trùn [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   2

xâm nhập


đgt. 1. (Từ bên ngoài) lọt vào một cách trái phép: xâm nhập biên giới Biệt kích tìm cách xâm nhập bằng đường biển. 2. Nhập vào gây hại: bị vi trùng xâm nhập vào cơ thể.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xâm nhập
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xuất giá xây dựng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa