Ý nghĩa của từ xám mặt là gì:
xám mặt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ xám mặt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xám mặt mình

1

0   0

xám mặt


tt Bị xấu hổ: Cậu làm cho tớ xám mặt.
Nguồn: vdict.com

2

0   0

xám mặt


tt Bị xấu hổ: Cậu làm cho tớ xám mặt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

xám mặt


Bị xấu hổ. | : ''Cậu làm cho tớ '''xám mặt'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của xám mặt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xác đáng xán lạn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa