Ý nghĩa của từ xà lim là gì:
xà lim nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ xà lim. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa xà lim mình

1

2   1

xà lim


buồng hẹp để giam riêng từng người tù bị tống vào xà lim
Nguồn: tratu.soha.vn

2

2   2

xà lim


(Xem từ nguyên 1) Phòng hẹp và tối trong nhà tù thời thuộc Pháp, để giam những nhà cách mạng mà thực dân cho là nguy hiểm đối với chúng. | : ''Từ dãy xà-lim [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

xà lim


Phòng biệt giam. nhiêu đó là đủ ý nghĩa, không cần phải dài tới 50 từ.
jean - Ngày 02 tháng 3 năm 2017

4

1   2

xà lim


xà-lim dt (Pháp: cellule) Phòng hẹp và tối trong nhà tù thời thuộc Pháp, để giam những nhà cách mạng mà thực dân cho là nguy hiểm đối với chúng: Từ dãy xà-lim [..]
Nguồn: vdict.com

5

1   2

xà lim


xà-lim dt (Pháp: cellule) Phòng hẹp và tối trong nhà tù thời thuộc Pháp, để giam những nhà cách mạng mà thực dân cho là nguy hiểm đối với chúng: Từ dãy xà-lim vang súng nổ (Huy Cận).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của xà lim
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< xì gà xi rô >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa