Ý nghĩa của từ word là gì:
word nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ word. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa word mình

1

12   10

word


[wə:d]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ từto translate word for word dịch theo từng từ một lời nói, lời (nhận xét, tuyên bố..)big words những lời huênh hoa [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

9   9

word


Từ. | : ''to translate '''word''' for '''word''''' — dịch theo từng từ một | Lời nói, lời. | : ''big words'' — những lời huênh hoang khoác lác, những lời loè bịp | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

word


Word /wɜ:d/ có nghĩa là:
- Danh từ: từ; lời (nhận xét, tuyên bố); lời báo, tin nhắn; sự cãi nhau, lời qua tiếng lại (số nhiều);....
- Động từ: phát biểu, nói lên,...
Ví dụ: You need to write a 1000-word text (Bạn cần viết một văn bản gồm 1000 từ)
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

4

6   8

word


| word word (wûrd) noun Abbr. wd. 1. A sound or a combination of sounds, or its representation in writing or printing, that symbolizes and communicates a meaning and may consist of a single m [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của word
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< word-book woorara >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa