Ý nghĩa của từ win win là gì:
win win nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ win win Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa win win mình

1

2   2

win win


Nguyên tắc Thắng- Thắng là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghệ thuật đàm phán, kinh doanh hiện đại.
Theo nguyên tắc này, những người tham gia đàm phán, kinh doanh, hợp tác với nhau sẽ tôn trọng và chấp nhận nguyên tắc "đôi bên cùng có lợi" (win-win) và/ hoặc "các bên cùng có lợi" (win-win-win)
lathy - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của win win
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vu lan vv >>