Ý nghĩa của từ white là gì:
white nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ white. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa white mình

1

7   2

white


màu trắng
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

3   2

white


White có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

2   2

white


[wait]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ trắng, bạch, bạcwhite hair tóc bạc tái mét, xanh nhợt, trắng bệchto turn (go ) white tái đi, nhợt nhạtto bleed somebody white (n [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

2   2

white


| white white (hwīt, wīt) noun Abbr. wh. 1. Color. The achromatic color of maximum lightness; the color of objects that reflect nearly all light of all visible wavelengths; the complement [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của white
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< no one machine >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa