Ý nghĩa của từ wasted là gì:
wasted nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ wasted. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa wasted mình

1

17   11

wasted


Say bí tỉ, say mèm,

Từ đồng nghĩa: stoned, high, enke, drunk.

example:
1- "That guy is so wasted, he can hardly stand up."
2- "Man, i just pissed all over the toilet seat, i'm so wasted."
playboy1303 - Ngày 04 tháng 1 năm 2015

2

3   2

wasted


| Nghiện ma túy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của wasted
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wastefully waste-way >>