Ý nghĩa của từ vong quốc là gì:
vong quốc nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ vong quốc Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa vong quốc mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

vong quốc


"vong" nghĩa là chết, mất đi hay bị hủy diệt, còn "quốc" là quốc gia, đất nước hay giang sơn. Vậy "vong quốc" nghĩa là đất nước bị diệt vong. Khi đó, đất nước mất đi người làm chủ, hòa bình và sự tự do. Thay vào đó là sự suy sụp và bị xâm chiếm bởi một thế lực khác mạnh hơn.
la gi - 00:00:00 UTC 25 tháng 9, 2019
<< nhóc ác di mẫu >>